தங்கள் மாவட்ட TMTCLU ஒப்பந்த ஊழியர் நிகழ்வுகள் - புகைப்படங்கள் மற்றும் கருத்துகள் தெரிவிக்க : nftekmb2@gmail.com

Saturday, 22 October 2016

Principal employer BSNL

 ஒப்பந்த ஊழியரை .... வேலை  வாங்கும் 
Principal employer  BSNL நிறுவனமே ! 
அதற்கான  பொறுப்பான அதிகாரிகள் ... 
ஒப்பந்த ஊழியருக்கான அனனத்து  தொழிலாளர் நல  சட்ட  திட்டங்களும்  ஒப்பந்தகாரர்களால்   முறையாக  அமுல்  படுத்தபடுகிறதா ?  என்பதனை கண்காணிக்கும்  பொறுப்பு  நமக்கு மிக  அவசியம்  
என வலியுறுத்தும்  கடிதம் .....

No comments:

Post a Comment